GETQUOTE

รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2023 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ณ วันที่ 13 กันยายน 2566

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วุฒิบัตรโครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจฯ ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560