GETQUOTE

โครงสร้างผู้บริหารองค์กร

นายประเสริฐ ไตรจักรภพ

กรรมการผู้จัดการ

นางโสภา สกุลไทยใจดี

ผู้จัดการทั่วไป

นายอติกร มาระวิชัย

ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายตรีวิทย์ ศรีโหมด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

นายขวัญชัย อาภายะธรรม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายประภัทร พลอุทัย

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์และธุรการ

นายภมรบดี วรรณโก

ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานผลิตภัณฑ์ฉีด

นายธีรยุทธ์ มูลคำเกตุ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

นางสาวนันทิยา บุญลอย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานระบบและคุณภาพ

นางสาววันเพ็ญ เทพลิบ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์

นายฐิติ จินดาลัทธ

ที่ปรึกษาผู้จัดการโรงงาน

นางสาวภิญญาลักษณ์ วิทยาภิรักษ์

ผู้จัดการส่วนการตลาด

นางสาวทัศนา ใจบุญ

ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์