GETQUOTE

ฉลากบรรจุภัณฑ์

1. Production process

กระบวนการก่อนพิมพ์ (Prepress process) พัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทีมผู้ชำนาญการ ปรับแก้ไขตามความต้องการและติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการพิมพ์ (Printing process) – กระบวนการพิมพ์อันทันสมัยด้วยเครื่องพิมพ์ 9 สี เพื่อรองรับรูปแบบและฟังก์ชั่นต่างๆของภาพพิมพ์ความละเอียดสูง ความรวดเร็วในการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตที่ถูกต้องแม่นยำโดยเสริมด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบปัญหาขณะพิมพ์ที่สามารถระบุตำแหน่งและรูปแบบของปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

● กระบวนการผลิตสำเร็จ (Finishing process) – กระบวนการผลิตหลังพิมพ์เพื่อผลิตสินค้าเป็นฉลากตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประกบฉลากที่สามารถออกแบบได้ รอยปรุบนฉลากเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางทางการตลาด อีกทั้งยังเสริมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีความแม่นยำในหน่วยมิลลิเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ


2. กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) – เสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการทุกในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหว่างผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัท


3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) – บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการผลิตของลูกค้าได้ด้วยความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทั้งในแง่ของต้นทุนการผลิต คุณภาพ และปริมาณ ทำให้สามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


4. บริการหลังการขาย (Aftersales services)

บริการหลังการขาย (Aftersales services) – บริษัทสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน


5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology)

ฉลากอัจฉริยะ (Smart packaging) – สามารถพิมพ์เป็นสัญลักษณ์เฉพาะที่จะเรืองแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงไฟแบ็คไลท์ สามารถประยุกต์เพื่อป้องกันสินค้าปลอม


5. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ – บรัษัทมีการพัฒนาสินค้าจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อตอบสนองต่อการลดขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน

ฉลากเปลี่ยนสี (Thermoshrink) – หมึกพิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถประยุกต์ใช้กับฉลากอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคและเพิ่มมูลค้าให้กับสินค้าได้อย่างดี


6. การขนส่งสินค้าสำเร็จรูป (Delivering process)

การขนส่งสินค้าสำเร็จรูป (Delivering process) –บริษัทตระหนักถึงข้อจำกัดของฉลากสินค้าเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพฉลากที่ลูกค้าต้องการใช้งาน จึงติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งในคลังเก็บวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และรถส่งสินค้า ที่ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างตรงเวลา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับฉลากที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการทันตามกำหนดเวลา