GETQUOTE

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานตามหลักการ 7 ประการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

  1. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
  2. หลักการความโปร่งใส (Transparency)
  3. หลักการปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)
  4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stakeholder interests)
  5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
  6. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
  7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

TW เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Richland Cup 2020

14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Richland Cup 2020 สี่เส้าสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลออลสตาร์ ลาดกระบัง ซึ่งบริษัทในเครือ ริชแลนด์กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม " CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม " เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพบรรยากาศ