GETQUOTE

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตบนพื้นฐานของคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานตามหลักการ 7 ประการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

  1. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
  2. หลักการความโปร่งใส (Transparency)
  3. หลักการปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior)
  4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stakeholder interests)
  5. หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
  6. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
  7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

TW มอบชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์การเรียน เติมฝันให้น้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡
จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว
"มอบชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์การเรียน เติมฝันให้น้อง" เมื่อวันที่ 16/3/66

ชมภาพบรรยากาศ
ศรีชวนล้าง Go to School โรงเรียนวัดสลุด บางพลี จ.สมุทรปราการ

#ศรีชวนล้างgotoschool...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡
ชวนคู่ค้ารักษ์โลกจัด Workshop นักเรียน ????‍????‍????‍????
ล้างคัดแยกขยะพลาสติก ♻️????
บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ????
ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ????
จัดแคมเปญรักษ์โลก "ศรีชวนล้าง" ????
ชวนคู่ค้าทางธุรกิจอย่าง IRPC, KFC, ????
มูลนิธิกระจกเงา, Propak Asia, สถาบันสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรม CSR "ศรีชวนล้าง go to school" ????
ชวนมา workshop การจัดการขยะพลาสติกให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสลุด บางพลี จ.สมุทรปราการ
ในวันที่ 3 มี.ค.66 ที่ผ่านมา????
โดยกิจกรรม CSR นี้ เน้นประชาสัมพันธ์เรื่อง????
"การล้าง"???? ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ???? ????
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก ????
ที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกสกปรกที่ไร้ค่า ????
ให้กลายเป็นวัตถุดิบที่มีค่า ????????????
นำเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)♻️
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย BCG จากภาครัฐ ????????
อีกทั้งสนับสนุนเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม????‍????‍????‍????
ให้เกิดการล้างคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์อาหาร ????????
เพื่อฝึกฝนให้มีการทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ????
เริ่มต้นจากภายในบ้าน ????จนเกิดเป็นนิสัยที่ติดตัว
ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ????
และสร้างความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ♻️ ????
โดยในงานมีทั้งการให้ความรู้, Workshop,???? กิจกรรมสันทนาการ ????
รวมถึงการมอบของทั้งตุ๊กตา, อาหาร และกล่องดินสอรักษ์โลก จากคู่ค้าทางธุรกิจที่มาช่วยกัน????‍♂️
มอบความสุขและความสนุกให้กับนักเรียน ????
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม CSR นี้????
จะช่วยจุดประกายให้ทุกองค์กร⚡
ร่วมกันตระหนักถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) ♻️
ที่จะเกิดขึ้นระหว่างองค์กรเชื่อมต่อไปถึงกัน ????
จนกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ❤
ในการกู้โลกสีเขียวกลับคืนมา????????
#ศรีชวนล้าง ????

ชมภาพบรรยากาศ
TW เข้าปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว

#TW เข้าปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

17-18 และ 21 มิถุนายน 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด นำพนักงานของบริษัทฯ เข้าปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพบรรยากาศ
TW ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดกิ่งแก้ว

#TW ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดกิ่งแก้ว...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

30 เมษายน 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับจิตศรัทธา จากพนักงานในบริษัทฯ ไปทำบุญ และร่วมทำนุบำรุงแก่วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพบรรยากาศ
TW ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

#TW ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย...ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⚡

25 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้รับบริจาค จากพนักงานในบริษัทฯ ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา และสร้างความตระหนักเรื่องการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพบรรยากาศ
TW เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Richland Cup 2020

14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Richland Cup 2020 สี่เส้าสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลออลสตาร์ ลาดกระบัง ซึ่งบริษัทในเครือ ริชแลนด์กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม " CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม " เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพบรรยากาศ